Kayıt Dondurma İşlemleri

Kayıt Dondurma İşlemleri

 “Kayıt dondurma işlemleri, 13/01/012019 tarihli ve 30654 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 59. maddesine göre yapılır.”

         Bu bağlamda bir öğrencinin kayıt dondurma hakkından yararlanabilmesi için;

 (1) EYK, lisansüstü programlara haklı ve geçerli nedenlerden dolayı devam edemeyen öğrencilerin kaydını toplam iki yarıyıla kadar dondurabilir. Kayıt dondurma süresi öğrenim süresine dâhil edilmez. Zorunlu hallerde bu süre EYK tarafından uzatılabilir ve azami öğretim süresine eklenir.

 • Mazereti nedeniyle öğrenimine devam edemeyecek durumda olan öğrenciler, ilgili yarıyılın en geç üçüncü haftası içinde ilgili akademik birime başvurdukları takdirde EYK kararıyla kayıtlarını dondurabilir.
 • İzinli sayılan öğrenci, kayıtlı olduğu lisansüstü programa devam edemez ve izinli olduğu yarıyıldaki yarıyıl sonu ve bütünleme sınavlarına giremez.

ÇAKÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

MADDE 60 - (1) Öğrencilerin mazeretli veya izinli sayılması için haklı ve geçerli nedenler aşağıda sıralanmıştır:

 1. Öğrencinin, sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması,
 2. 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime YÖK kararı ile ara verilmesi,
 3. Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,
 4. Birinci derecede yakınlarının ağır hastalığı halinde, bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
 5. Birinci derecede yakın akrabaların ölümü halinde, öğrencinin ara verme zorunda olduğunu belgelemesi ve ilgili yönetim kurulunca uygun görülmesi,
 6. Öğrencinin ekonomik nedenlerle eğitim ve öğretimine ara vermek zorunda olduğunu belgelemesi,
 7. Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından, tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre öğrencinin, öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya ihracını gerektirmeyen mahkûmiyet veya tutukluluk hali,
 8. Öğrencinin hangi sıfatta bulunursa bulunsun, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması nedeniyle askere alınması,
 9. Asker veya sivil resmi görevi olan öğrencilerin bağlı oldukları kuruluşlarca kayıtlı oldukları fakülte veya yüksekokulun bulunduğu şehrin dışına tayinleri veya görevlendirilmeleri,
 10. Öğrencinin, eğitim ve öğretimine katkıda bulunacak, en çok bir yıl süreli ve belgelenmiş üniversite dışı burs, staj veya araştırma imkânına sahip olması,
 11. İlgili birim yönetim kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler ile öğrencinin Rektörlükçe izinli sayılması.

- İzinli sayılan dönem öğrenim süresinden sayılmaz. Öğrenci, kayıt dondurma süresi sonunda eğitimine kaldığı yerden devam eder.

Takip Edilmesi Gereken Adımlar;

 1. Öğrenci mazeretini belirten Kayıt Dondurma ( G-FORM-8 ) dilekçesi ve eki ile doğrudan Enstitüye başvurur. (Dilekçede belirtilen mazeretin belgelendirilmesi gerekmektedir. Mazeret belirtilmeden verilen dilekçeler işleme alınmayacaktır. Ayrıca dilekçede kayıt dondurma için ne kadar süre talep edildiği de belirtilmelidir).
 2. Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanır. Enstitü Yönetim Kurulunun onayından sonra öğrencinin kayıt dondurma işlemi Enstitü öğrenci işleri tarafından yapılır.